Regulamin promocji „Promocja Produktowa lato 2021″

Regulamin promocji „Promocja Produktowa lato 2021”

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji „Promocja Produktowa lato 2021” dotyczącej promocji produktów marki BIOPOINT jest BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska Spółka Jawna z siedzibą w Stawigudzie, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268516, REGON: 280166841, NIP: 7393587619 (Organizator).
 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przystąpienie do udziału w Promocji przez Uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Promocji.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.05.2021 roku i trwa do wyczerpania wszystkich zestawów promocyjnych (z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 -7 Regulaminu) nie dłużej jednak niż do dnia 08.2021 roku (Okres Promocji).

 

 1. W Promocji mogą brać udział przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz rolnicy indywidualni w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży Pakietu Promocyjnego za pośrednictwem pracowników działu handlowego – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stając się uczestnikami Promocji (Uczestnik).
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 4. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z pózn. zm.).

 

 • Zasady promocji
 1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 2. Złożyć zamówienie w gabinecie weterynaryjnym lub placówce Biopoint na określony pakiet
 3. Organizator sprzedaje produkty uwzględnione w pakiecie do gabinetu weterynaryjnego, który dalej sprzedaje produkty uczestnikowi promocji. Do produktów organizator promocji dołączy wybrany gratis:

I: Przy zakupie 10 sztuk Biostress C + salicylany 2,5kg, 5 sztuk C power S 1kg gratis

lub
II: Przy zakupie 10 sztuk Cardiox Chelat 2l, 5 sztuk C power S 1 kg gratis
lub

III: Przy zakupie 10 sztuk Mintamix MPD 2l, 5 sztuk C power S 1 kg gratis
lub

IV: Biostress C + salicylany 2,5kg – zakup w promocyjnej cenie 99,99 zł.

* (kalkulacja na końcu regulaminu)

 1. Gabinet weterynaryjny sprzedaje klientowi produkty wg. Swojego cennika
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dostarczenia pakietu w terminie do 30 dni od wpłynięcia zamówienia.
 3. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (Zgłoszenie).
 4. W przypadku wyczerpania się Zestawów Promocyjnych, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu. Informacja o zakończeniu Promocji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie umieszczona na stronie pl.
 • Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie https://biopoint.pl/klauzula-informacyjna/.

 • Reklamacje
 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. W celu usprawnienia procesu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących przebiegu płatności za towary, takie zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane z udziałem operatora płatności.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn, co nie wyklucza możliwości dokonania zmian w niniejszym Regulaminie z innych przyczyn:
 3. Zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
 4. Konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
 • Decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
 • Orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
 1. Zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 2. Zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
 3. Połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 4. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wykaz Zestawów Promocyjnych

Pakiet I: Przy zakupie 10 sztuk Biostress C + salicylany 2,5kg, 5 sztuk C power S 1kg gratis

*Kalkulacja:

10 sztuk Biostress C + salicylany 2,5kg x cena produktu + 5 sztuk C power S 1kg x 1 zł (+VAT)

lub

Pakiet II: Przy zakupie 10 sztuk Cardiox Chelat 2l, 5 sztuk C power S 1 kg gratis

*Kalkulacja:

10 sztuk Cardiox Chelat 2l x cena produktu + 5 sztuk C power S 1kg x 1 zł (+VAT)

lub

Pakiet III: Przy zakupie 10 sztuk Mintamix MPD 2l, 5 sztuk C power S 1 kg gratis

*Kalkulacja:

10 sztuk Mintamix MPD 2l x cena produktu + 5 sztuk C power S 1kg x 1 zł (+VAT)

lub 

Pakiet IV: Biostress C + salicylany 2,5kg – zakup w promocyjnej cenie 99,99 zł

*Kalkulacja:

Biostress C + salicylany 2,5kg x 99,99 zł (+VAT)