Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym: www.biopoint.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa osób których dane dotyczą, informacje o odbiorcach danych osobowych, profilowaniu a także w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies.

Podanie danych osobowych przez osoby korzystające z Serwisu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością korzystania z Serwisu lub też odmową zawarcia umowy i wykonania Usługi. Podanie danych uzasadnione jest realizacją umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe zgromadzone w Serwisie zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest: BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska sp. j. z siedzibą w Stawigudzie, przy ul. Sadowej 4, 11-034 Stawiguda, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000268516, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nr NIP: 7393587619 oraz REGON: 28016684, adres poczty elektronicznej: biuro@biopoint.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą Serwisu.

1. Użyte w Polityce Prywatności definicje oznaczają:

a. Polityka Prywatności – niniejszy dokument,

b. Program lojalnościowy – program marketingowy wprowadzony przez Administratora w celu utrzymania trwałych i efektywnych relacji z klientami,

c. Biodolary – punkty przyznawane za zakup towarów,

2. Cel, zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Serwis zbiera dane osób, które dokonały rejestracji, zostały zarejestrowane przez Administratora lub dokonały wymiany Biodolarów na nagrody.

2.1. Użycie formularza kontaktowego
Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane, których podanie niezbędne jest do uzupełnienia formularza kontaktowego i nawiązania kontaktu z Administratorem, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Podstawa prawa. Niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2.2. Użycie formularza rejestracyjnego w Programie lojalnościowym
W tym celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym do Programu Lojalnościowego, tj. imię
i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu; dodatkowo
w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: numer NIP, firma przedsiębiorcy.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy, zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2.3. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami
W tym celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane tj. imię
i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące korzystanie z Serwisu (jeżeli roszczenia związane są ze sposobem korzystania
z Serwisu; dodatkowo w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: numer NIP, firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności.
Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający
na ustaleniu i obronie przed roszczeniami w postępowaniach sądowych
i przedsądowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.4. Wykonanie umowy o świadczenie Usługi
Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane niezbędne do wykonania Usługi przed zawarciem umowy, tj. imię i nazwisko, adres, nr tel.; dodatkowo w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: numer NIP, firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2.5. Marketing bezpośredni
Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przy utworzeniu konta w Programie Lojalnościowym, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dotychczasową historię zamówień w Serwisie; dodatkowo w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: numer NIP, firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności.
Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający
na marketingu produktów i usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.6. Media społecznościowe
Zakres danych. W przypadku odwiedzania przez Panią/Pana profili prowadzonych przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane przy użyciu tych mediów, tj. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, nick, informacje zawarte w postach, komentarzach.
Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego (jeżeli został podany); dodatkowo w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: numer NIP, firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności, numer rachunku bankowego.
Podstawa prawna. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom zewnętrznym, z którymi współpracuje w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz wykonania zawartych przez Państwa umów. Do kategorii tych odbiorców Administrator zalicza:

a. firmy kurierskie/przewoźnicy – Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe firmom kurierskim/przewoźnikom, z których usług korzysta podczas realizacji dostawy w ramach zawartej przez Panią/Pana umowy;
b. dostawcy usług – Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu serwisu. W zależności
od uzgodnień między Administratorem a dostawcą danej usługi, dostawca może występować w roli podmiotu przetwarzającego dane osobowe na wyraźne polecenie Administratora bądź podmiotu samodzielnie ustalającego cele
i podstawy przetwarzania danych (administratora). Podmioty z usług, których korzysta Administrator to: firmy świadczące usługi informatyczne (dostawcy oprogramowania, hostingu, poczty elektronicznej), usługi księgowe, prawne. ;
c. organy państwowe – Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe
na wyraźne polecenie uprawnionych do tego organów państwowych, np. Prezesa UODO, prokuratury, policji, Prezesa UOKiK.

4. Okres przechowywania danych osobowych.

a. Użycie formularza kontaktowego (2.1., 2.4.) – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie w formularzu kontaktowym, lub do momentu wycofania zgody. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, dane te przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, nie dłużej niż do wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
b. Użycie formularza rejestracyjnego w programie lojalnościowym (2.2.) – Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników zarejestrowanych
w Programie lojalnościowym przez okres posiadania konta w Serwisie.
Po usunięciu konta Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres
3 lat od daty usunięcia konta w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych
z korzystaniem z usług Administratora;
c. Ustalenie, dochodzenie i ochrona przed roszczeniami (2.3.) – Administrator przetwarza Pani/Pana zgromadzone w tym celu, nie dłużej niż przez okres przedawnienia ostatniego z roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą;
d. Marketing bezpośredni (2.5.) – Administrator przetwarza dane osobowe zgromadzone w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia ostatniego
z roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
e. Media społecznościowe (2.6.) – Administrator przetwarza dane osobowe zgromadzone w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia ostatniego
z roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
f. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (2.7.) – Administrator przetwarza dane osobowe zgromadzone w tym celu przez okres wymagany przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do:
a. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
b. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
c. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych opartych o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO;
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

6. Skargi, zapytania, wnioski.

Wszelkie skargi, wnioski, zapytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych można kierować drogą e – mailową na adres: biuro@biopoint.pl.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator nie przekazuje w bezpośredni sposób Państwa danych osobowych do państw trzecich, czyli poza EOG. Jednakże specyfika działania Facebooka sprawia, że możliwe jest przekazywanie danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

9. Postanowienia końcowe.

a. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie zamieszczana w Serwisie;
b. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową NetArt Spółka Akcyjna S.K.A., ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, która administruje naszym serwerem. Zarządca naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją;
c. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
d. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.