Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO [dalej Dyrektywa RODO], BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska sp. jawna z siedzibą w Stawigudzie (dalej jako: Spółka) informuje, że:

1. Administratorem Danych jest Spółka BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska sp. jawna z siedzibą w Stawigudzie, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, TEL. 89 5420804
2. Spółka gwarantuje, ze dane osobowe osób są przetwarzane wyłącznie w celu:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) archiwizacji – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Przetwarzane są następujące dane osobowe:
– imię/imiona, nazwisko,
– dane identyfikacyjne (numer PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości),
– dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail),
– dane finansowe (numer rachunku bankowego),
– dane kontraktowe (szczegóły dotyczące zawartej umowy).
4. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Spółki, a także podmioty będące odbiorcami danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO. Odbiorcami takimi są podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów i wyłącznie w celu wykonania zawartych umów, tj.: kancelaria prawna obsługująca Spółkę, Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe, przechowywane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania danych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo:
a) do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich sprostowania lub uzupełnienia;
c) do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
d) do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki;
f) w przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.
10. Witryna http://biopoint.pl/ używa cookies. Cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony i przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi.
11. Gromadzone informacje w ramach cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
12. Na witrynie Spółki wykorzystywane są następujące pliki cookies „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
13. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies. Powyższe jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.