Promocja “Kupujesz zyskujesz”

 

Regulamin promocji „Kupujesz Zyskujesz ”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji „Kupujesz Zyskujesz Pakiet korzyści” dotyczącej promocji produktów marki BIOPOINT jest BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska Spółka Jawna z siedzibą w Stawigudzie, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268516, REGON: 280166841, NIP: 7393587619 (Organizator).
 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przystąpienie do udziału w Promocji przez Uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Promocji.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.08.2018 roku i trwa do wyczerpania wszystkich Kuponów w puli (z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 -7 Regulaminu) lub wyczerpania Produktów Promocyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku (Okres Promocji).
 5. Początkowa pula Kuponów jest ograniczona i wynosi 1000 (słownie: tysiąc) sztuk.
 6. Kupony przyznawane są w ramach Promocji w Okresie Promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby Kuponów w puli dostępnej w ramach Promocji. O zwiększeniu liczby Kuponów Organizator poinformuje klientów umieszczając z odpowiednim wyprzedzeniem komunikat na stronie internetowej www.biopoint.pl.
 7. W przypadku wyczerpania liczby Kuponów w puli lub upływu dnia 31 grudnia 2018 roku (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) Promocja zostaje zakończona. Organizator poinformuje o wyczerpaniu liczby Kuponów gwarantowanych w Promocji oraz o zakończeniu Promocji poprzez publikację stosownego komunikatu na witrynie internetowej www.biopoint.pl.
 8. W Promocji mogą brać udział przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz rolnicy indywidualni w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży Pakietu Promocyjnego za pośrednictwem strony internetowej biopoint.pl lub dokonają rejestracji na danej stronie używając Kuponu Promocyjnego, zgodnie z Regulaminem sklepu www.biopoint.pl – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stając się uczestnikami Promocji (Uczestnik).
 9. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 10. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 11. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z pózn. zm.).

 

 • 2. Zasady promocji
 1. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Punktów, tj. Biodolarów, Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 2. wypełnić Kupon Promocyjny a następnie zostawić poprawnie wypełniony Kupon u lekarza weterynarii współpracującego z Organizatorem,
 3. wybrać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kuponie co najmniej jeden z Pakietów Promocyjnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu,
 4. założyć konto na stronie biopoint.pl poprzez wejście na stronę www.program.biopoint.pl a w trakcie rejestracji, w formularzu, wprowadzić kod z Kuponu (Nowi Użytkownicy) lub wpisać kod Kuponu w specjalne pole podczas składania zamówienia (Użytkownicy posiadający konto w Programie Lojalnościowym Organizatora).
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (Zgłoszenie).
 6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Punktów przy czym każde Zgłoszenie musi być dokonane w Okresie Promocji.
 7. Wykorzystanie każdego Kuponu oraz kodu mu przypisanego możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 8. Punkty w liczbie 800 Biodolarów będą przyznawane Uczestnikom w liczbie: 800 Biodolarów dla Nowych Użytkowników i 800 Biodolarów dla Użytkowników posiadających konto w Programie Lojalnościowym Organizatora.
 9. Punkty tj. Biodolary będą przyznane Uczestnikowi przez Organizatora, w liczbie określonej w § 2. ust. 5 Regulaminu, poprzez dopisanie ich do konta Uczestnika na stronie biopoint.pl po dokonaniu Zgłoszenia i zakupie Produktów Promocyjnych oraz otrzymaniu Kuponu od lekarza weterynarii, u którego Uczestnik wypełnił Kupon.
 10. W przypadku wyczerpania się Kuponów lub Produktów Promocyjnych Promocja ulega automatycznemu zakończeniu. Informacja o zakończeniu Promocji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie umieszczona na stronie biopoint.pl.
 11. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się w nim punkcie obsługi klienta.
 12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Kupon.
 13. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy zakupu Produktów Promocyjnych zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu biopoint.pl.
 • 3. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.biopoint.pl w zakładce „Dane osobowe”.

 • 4. Reklamacje
 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji i przebiegu procesu przyznawania Punktów za zakup Pakietów Promocyjnych na stronie www.biopoint.pl mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres Organizatora: ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@biopoint.pl z dopiskiem Promocja Kupujesz Zyskujesz Pakiet korzyści”. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. W celu usprawnienia procesu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących przebiegu płatności za towary, takie zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane z udziałem operatora płatności.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej biopoint.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn, co nie wyklucza możliwości dokonania zmian w niniejszym Regulaminie z innych przyczyn:
 3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
 4. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
 • decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
 • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
 1. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 2. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
 3. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 4. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 – Wykaz Pakietów Promocyjnych

Pakiet 1: przy zakupie 4 opakowań Acid Orego Liquid (5l), otrzymasz 4 opakowania Enterocid Duo (1 kg) za symboliczną złotówkę.

Pakiet 2: przy zakupie 5 opakowań Musculan (2 l), otrzymasz 5 opakowań Aminopower (2l) za symboliczną złotówkę.

Pakiet 3: przy zakupie 4 opakowań Eselen Plus (5 l), otrzymasz 4 opakowania Calcimix (5 l) za symboliczną złotówkę.

Pakiet 4: przy zakupie 4 opakowań Vivit orego (2l), otrzymasz 4 opakowania Enterocid Duo (1kg).

Pakiet 5: przy zakupie 5 opakowań Turboalistar V Plus (2l), otrzymasz 3 opakowania Eselen Plus (2l) za symboliczną złotówkę.

Pakiet 6: przy zakupie 4 opakowań Coccilin V Plus (2l), otrzymasz 2 opakowania Biotix S (1l) za symboliczną złotówkę.