Aktualności > Artykuły > Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo rozwojowej

Zapytanie w formacie PDF                                                                                


Olsztyn, 22.12.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi badawczo rozwojowej polegającej na

Opracowaniu innowacyjnego naturalnego produktu  o zwiększonej zawartości związków biologicznie aktywnych, właściwościach antyoksydacyjnych, w tym naturalnych składników o właściwościach antybakteryjnych i/lub przeciwwirusowych i/lub grzybiczych i/lub pierwotniaczych  

 

I. ZAMAWIAJĄCY

BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska spółka jawna

ul. Sadowa 4

11-034 Stawiguda

Mail: magda.niewiadomska@biopoint.pl

Tel. 606249429

Fax 895420804

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego
 2. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Usługa planowana jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r., w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie zależała od wyników konkursu „Bon na Innowacje dla MŚP” i faktu otrzymania dofinansowania (organizatorem konkursu jest Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy między Zamawiającym a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku braku dofinansowania projektu, projekt nie będzie realizowany.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny

10.  Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszej treści zamówienia

 

 1. III.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnych produktów, ich metody standaryzacji (technologii oraz metod analitycznych)  oraz  opracowanie założeń technologii produkcji mieszanek paszowych uzupełniających i dietetycznych oraz premiksów. Produkty powinny spełniać normy unijne oraz umożliwić racjonalną, bezpieczną dla ludzi i zwierząt produkcję.

Zakres realizowanych zadań:

 • Weryfikacja dotychczasowej technologii produkcji ekstraktów roślinnych oraz przedstawienie propozycji jej modyfikacji i modernizacji w celu uzyskania większej koncentracji stabilnych związków biologicznie aktywnych,
 • Opracowanie metod analitycznych oraz ocena ekstraktów roślinnych pod względem aktywności antyoksydacyjnej i przeciwdrobnoustrojowej,
 • Wyselekcjonowanie naturalnych materiałów roślinnych do ekstrakcji związków biologicznych o właściwościach antyoksydacyjnych oraz aktywności przeciwdrobnoustrojowej,  opracowanie propozycji innowacyjnych kompozycji ekstraktów roślinnych,
 • Opracowanie propozycji co najmniej jednego produktu innowacyjnego o standardowej aktywności antyoksydacyjnej oraz antymikrobiologicznej oraz próba stabilizacji związków biologicznie aktywnych,
 • Ocena stabilności otrzymanych produktów w testach przechowalniczych.

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w formie raportu z badań na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.

CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).

2. Wartość Oferty musi zostać przedstawiona jako wynagrodzenie netto.

3. Wartość Oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4. Wartość Oferty będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wartość Oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

6. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość płatności w 3 częściach, na podstawie faktur zaliczkowych po zakończeniu i przyjęciu pisemnym protokołem zdawczo – odbiorczym prac wynikających z trzech etapów przedmiotu zamówienia:

6.1. Weryfikacja dotychczas stosowanej technologii oraz składu chemicznego produktów – do 20% z wynagrodzenia wykonawcy.

6.2. Opracowania technologii nowych produktów określonych zakresem - do 40% z wynagrodzenia wykonawcy

6.3. Weryfikacja składu chemicznego i jakości otrzymanych produktów - do 40% z wynagrodzenia wykonawcy.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. 1.     Oferty można składać osobiście w siedzibie firmy, pocztą bądź wysyłać na adres e-mail: biuro@biopoint.pl.
 2. 2.     Termin dostarczenia ofert: 29.12.2015 r. do godziny 15:00 Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3. Termin rozpatrzenia ofert: 29.12.2015 r.

4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.

5.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Termin związania Oferenta (ważność Oferty) powinna wynosić minimum do dnia 31.12.2016 r.

7. Przed upływem terminu składania Ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej Oferty lub ją wycofać. Zmiany w Ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.

8.  W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

10.  Treść Oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

11.  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

12.  Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz Ofertowy, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

13.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.  Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

W przypadku złożenia Oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych Ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny.

 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria

LP.

NAZWA

SPOSÓB OCENY

MAX. LICZBA PUNKTÓW

1.

Cena netto

Najniższa oferta otrzyma 60 pkt

Druga w kolejności 50 pkt

Trzecia z najniższych ofert cenowych 40 pkt

60

2.

Realizacja projektów badawczych  w okresie ostatnich 10 lat

Wykonanie 10 i więcej projektów badawczych – 30 pkt

Wykonanie od 5 do 10 projektów badawczych – 15 pkt

Wykonanie od 3 do 5 projektów badawczych – 5 pkt

Wykonanie poniżej 3 projektów badawczych – 0 pkt

30

3.

Współpraca z przemysłem

>2 umów – 10 pkt

1-2 umowy – 5 pkt.

Brak umów– 0 pkt

10

 

Spośród przedstawionych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz osiągnie największą liczbę punktów.

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oferentem może być jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, i której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf

Do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyższe kryteria.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

˗       uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

˗       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

˗       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

˗       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent powinien posiadać na swoim wyposażeniu laboratoryjnym aparaturę naukowo-badawczą pozwalającą na przeprowadzenie niezbędnych do realizacji usługi badań.

Oferent zobowiązany jest do udokumentowania swojego doświadczenia w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia/lub obszarach pokrewnych poprzez wskazanie w treści oferty informacji odnoszących się do tej kwestii.

Minimalna liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 10 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wynosi 1.

Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

 

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX, należy złożyć:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do Zapytania ofertowego;

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do Zapytania ofertowego;

c) Wykaz wykonanych usług - załącznik 4 do Zapytania ofertowego;

d) Wykaz publikacji naukowych - załącznik 5 do Zapytania ofertowego.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej Zamawiającego oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył Ofertę.

2. Wykonawca zostanie poinformowany na wskazane w Ofercie adresy do korespondencji pisemnej i elektronicznej Oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy przez okres dłuższy niż 30 dni od daty powiadomienia o wyborze go na Wykonawcę, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert.

 

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

2. Wykonawców wyklucza się z postępowania jeśli w stosunku do Zamawiającego:

1) uczestniczą w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

2) posiadają co najmniej 10% udziału lub akcji.

3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

4) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1) Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

b) zaistnienia siły wyższej,

2) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3) Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a) - b) niniejszego ustępu musi być złożony na piśmie i uzasadniony.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

4. Wykaz wykonanych usług.

5. Wykaz publikacji naukowych.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………….

Miejscowość i data

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego składamy Ofertę Opracowaniu innowacyjnego naturalnego produktu  oczyszczonego o zwiększonej zawartości związków biologicznie aktywnych, właściwościach antyoksydacyjnych, w tym naturalnych składników o właściwościach antybakteryjnych i/lub, przeciwwirusowych, i/lub grzybiczych i/lub pierwotniaczych   dla firmy BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska spółka jawna

ul. Sadowa 4,11-034 Stawiguda- oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za wynagrodzeniem netto …………… zł.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania Oferty.

3. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

4. Oświadczamy, iż Oferta ważna jest do dnia ………………………. r.

5. Oświadczamy, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ……… dni .

6. Osobą do kontaktu w sprawie Oferty jest:

Pan/Pani: …………………….

tel.: ……………………………

email: …………………………

adres do korespondencji pisemnej:

 

7. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 

1) …………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie usługi badawczo rozwojowej polegającej Opracowaniu innowacyjnego naturalnego produktu  oczyszczonego o zwiększonej zawartości związków biologicznie aktywnych, właściwościach antyoksydacyjnych, w tym naturalnych składników o właściwościach antybakteryjnych i/lub, przeciwwirusowych i/lub grzybiczych i/lub pierwotniaczych    dla firmy BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska spółka jawna ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda-oświadczam(y) że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-konania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

……………………….. ……………………………………..

(miejscowość, data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania na wykonanie usługi badawczo rozwojowej polegającej na Opracowaniu innowacyjnego naturalnego produktu  oczyszczonego o zwiększonej zawartości związków biologicznie aktywnych, właściwościach antyoksydacyjnych, w tym naturalnych składników o właściwościach antybakteryjnych i/lub, przeciwwirusowych i/lub grzybiczych i/lub pierwotniaczych   dla firmy BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska spółka jawna ul. Sadowa 4,11-034 Stawiguda

 

Oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej Zamawiającego.

2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji Zamawiającego.

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego.

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do Zamawiającego.

 

 

 

………………………. …………..…………..…………………

(miejscowość, data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

 

 

WYKAZ umów o współpracy z przemysłem

 

 

 

L.p.

Przedmiot usługi

Data wykonania usługi (dzień, miesiąc, rok)

Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (nazwa i adres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

 

 

WYKAZ projektów badawczych

 

 

 

L.p.

Akronim/tytuł projektu

Nazwa konkursu/jednostki finansującej

Kwota dofinansowania dla zadań oferenta

Czas trwania 

Zakres prac wykonywany przez oferenta